Mechanical Boring Rig Soilmec RT3S-T

Thông số / Parameter Đơn vị / Unit Số liệu / Metrics
Weight Kg 15673
Length mm 4830
Width mm 2850
Height Mm 3750
Kelly bar M 4x15m
Maximum drilling depth mm 52000
Maximum drilling diameter mm 2500
Mô tả: 

.

Giá: 
contact
Chia sẻ: 

Sản phẩm liên quan